1. Název Obec Vrážné
2. Důvod a způsob založení  

Obec Vrážné(dále jen obec) se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura

 Seznam organizací

  • Knihovna
  • Hasiči
 4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vrážné

Čp. 34

569 43 Jevíčko

 4.3 Úřední hodiny  Středa 16.00-18.00 hod
 4.4 Telefonní čísla  464 620 820, starostka 731 183 941
 4.5 Číslo faxu  Není k dispozici
 4.6 Adresa internetové stránky  www.vrazne.org
 4.7 Adresa internetové 

e-podatelny

 

 Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání. 

 4.8 Další elektronické  adresy  Nejsou
 5. Případné platby lze poukázat  1283444369/0800 ČS 
 6. IČ  00579661
 7. DIČ  Neplátce DPH
 8. Dokumenty  
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 Územní plán

 Program rozvoje obce

 Územní plán Vrážné - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz)

 8.2 Rozpočet

 Rozklikávací rozpočet

 Rozpočet za rok 2019

 Rozpočet na rok 2021

 Rozpočet na rok 2022

 Rozpočet na rok 2023

 Rozpočet na rok 2024

 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2026

 9. Žádosti o informace  

Osobní podání: na Obecním úřadě ve Vrážném v úředních hodinách: středa od 16.00 do 18.00

Telefonické podání: pevná linka - 464 620 820
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Písemnou žádost lze doručit elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na adresu Obecní úřad Vrážné, čp.34, 569 43 Jevíčko.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 10. Příjem žádostí a další podání  

Osobní podání: na Obecním úřadě ve Vrážném v úředních hodinách: středa od 16.00 do 18.00

Telefonické podání: pevná linka - 464 620 820, starostka 731 183 941

Písemnou žádost lze doručit na adresu nebo na adresu Obecní úřad Vrážné, čp.34, 569 43 Jevíčko.

Elektronicky na e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 332a5nj

V případě, že je žádost podána písemně musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena,

jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 11. Opravné prostředky  

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecním úřadě ve Vrážném
  • Poštou na adresu Obecní úřad Vrážné, čp. 34, 569 43 Jevíčko

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 12. Formuláře

 Žádost o povolení pokácení dřevin, ostatní k dispozici na obecním úřadě

 Žádost o připojení k jednotné obecní kanalizaci v obci Vrážné

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací informace na portálu Portál veřejné zprávy ČR

14. Předpisy

     14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 Důležité zákony a vyhlášky
    14.2 Vydané právní předpisy  Vyhlášky a směrnice
15. Úhrady za poskytování informací  Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy  Vzor licenční smlouvy - Obec Vrážné v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva - informace

 Vyřízení žádosti o informaci 2024-1